Kouman Bousdetid ki baze sou revni Kredi Taks Florid Travay?

Nou akòde plis pase 680,552 bousdetid pou fanmi ki gen ti-revni jwenn yon lekòl pou  jadendanfan rive nan 12yèm ane.  Eske pitit ou kapab jwenn opsyon sa?

Aplike Koulye a

Nan Lane 2001, Konsèy Lejislatif Florid a te kreye pwogram Kredi Taks Florid (FTC: Florida Tax Credit) pou asire fanmi ki pa gen gwo mwayen yo, jwenn plis opsyon nan edikasyon. Bousdetid yo baze sou bezwen finansye, pa ki jan byen pitit ou ap fè nan lekòl la. Fanmi yo ka chwazi ant de asistans finansye. Yon nan bous yo ki pou ede yo kouvri  ekolaj ak frè lekòl prive, oswa yon bous ki ede nan depans transpò pou ale nan yon lekòl piblik nan yon lòt konte.

Tou de bousdetid, yon pou lekòl prive ak yon pou bous transpò gen menm pwosesis aplikasyon ak kalifikasyon

Yo akòde bous yo sou yon baz premye vini, premye sèvi e yo ka transfere yo nan yon lòt lekòl patnè Step Up pandan ane lekòl la, si li nesesè.

Bousdetid lekòl Prive: Bousdetid sa vo plis pase  up to $6,519 for Kindergarten–5th grade, $6,815 for 6th-8th grade and $7,111 for 9th-12th grade pou ede peye depans lekòlNan. Nou peye nan lòd sa a jiskaske yo rive kantite lajan:

 1. Ekolaj
 2. Liv**
 3. Rejistrasyon
 4. Transpòtasyon
 5. Inifòm **
 6. Tès
 7. Lòt frè ke yo pibliye

**Aplikab pou liv ak inifòm vann pa lekòl la, se pa yon machann twazyèm pati.

Bousdetid Transpò: Se yon bous ki vo plis pase $500 pou ede nan depans transpò pou ale nan yon lekòl piblik nan yon lòt konte. Lekòl piblik la pa ka na menm distri a kote timoun nan te asiyen. Epitou, elèv la dwe gen pèmisyon nan men to de distri yo. (Step Up ap bezwen dokiman ki montre ke distrik yo apwouve chanjman nan distri lekòl anvan nou kapab bay bousdetid la.)

 • Elèv k ap antre nan jadendanfan dwe genyen 5 an nan dat 1ye Septanm oswa anvan.
 • Elèv k ap antre nan premye ane dwe genyen 6 zan nan dat 1ye Septanm oswa anvan.
 • Revni fanmi an dwe menm nivo oswa pi ba pase kritè revni ki nan tablo a.
 • Si yon manm nan fanmi an ap resevwa SNAP (koupon alimantè), TANF, oswa FDPIR, elèv la ka kalifye.
 • Si revni fanmi an kalifye pou manje midi gratis oswa bon mache (free or reduced-price lunch), elèv la ka kalifye.

 

KANTITE MOUN KI NAN KAY LA TOTAL BRIT REVNI CHAK MWA POU KAY LAN Chak mwa revni maksimòm pou yon bousdetid 88% Chak mwa revni maksimòm pou yon bousdetid 74% Chak mwa revni maksimòm pou yon bousdetid 60% Chak mwa revni maksimòm pou yon bousdetid 50%
1 $2,010 $2,176 $2,327 $2,479 $2,631
2 $2,744 $2,950 $3,155 $3,361 $3,567
3 $3,464 $3,724 $3,983 $4,243 $4,503
4 $4,184 $4,498 $4,811 $5,125 $5,439
5 $4,904 $5,272 $5,639 $6,007 $6,375

Klike sou lyen la pou kapab wè pou fanmi ki gen plis pase 5 moun nan kay la.

 • Timoun ki nan fwaye dakèy oswa ki nan swen deyò lakay yo, oswa ki sanzabri epi ap antre nan klas jadendanfan dwe genyen 5 an nan dat 1ye Septanm oswa anvan.
 • Timoun ki nan fwaye dakèy oswa ki nan swen deyò lakay yo oswa ki sanzabri epi ap antre nan premye ane dwe genyen 6 zan nan dat 1ye Septanm oswa anvan.

Si yon timoun nan fwaye dakèy, nan swen ki pa lakay li, oswa sanzabri. Fanmi yo dwe bay dokimantasyon pou valide estati li. Dokiman akseptab: Yon lèt / dokiman sou antèt ekri epi siyen pa lyezon nan ki nan distri lekòl piblick kote timoun lan te asiyen pou yo ale nan lekòl la.

Dokiman an dwe verifye:

 1. Non timoun nan
 2. Dat Efektif (yo)
 3. Siyati lyezon nan edikasyon lokal oswa direktè a nan abri a ki san kay.

Timoun ki nan fwaye dakèy oswa ki nan swen deyò lakay yo, oswa ki sanzabri, ka elijib pou nenpòt nan DE bousdetid sa yo. * Pa gen okenn kondisyon revni pou elèv sa yo.

Yon elèv ki te nan fwaye dakèy oswa ki nan swen deyò lakay yo, pandan ane fiskal eta aktyèl oswa anvan yo ka elijib. (Ane fiskal la soti nan 1 jiyè rive jen 30.).

Definisyon pou yon timoun Nan fwaye dakey: “Foster Care” vle di swen pou yon timoun nan yon fanmi adoptif oswa pansyon lakay ou, lakay gwoup, ajans pansyon lakay ou, enstitisyon swen pou timoun, oswa nenpòt ki konbinezon ladan l ‘, jan sa defini nan s. 39.01 (29).

Definisyon pou yon timoun nan plasman swen deyò lakay yo: “Out-of-home” vle di yon plasman deyò nan kay la nan paran yo oswa yon paran, jan sa defini nan s. 39.01 (48).

“Out-of-Home Care” vle di plasman pou yon timoun nan avec yon moun ki gen lisans ak moun ki pa gen lisans. sa a se se yon environment ki ranje ak supervized pa depatman oswa contrat pa yon founisè. Deyò kay paran an. jan sa defini nan Règleman DCF: 65C-30.001 Definisyon. (91).

Elèv sa yo ka aplike nan nenpòt lè pandan ane lekòl la. Si ou enterese pou ane 2015-2016 lekòl lan tanpri rele nou nan 877-735-7837, epi n ap ede w kòmanse. Si ou gen nenpòt timoun nan swen ou epi epi ou yo pa klè si ou kalifye. Tanpri pran kontak avèk nou, a chak sitiyasyon ki diferan.

Dokiman ki nesesè
Jadendanfan oswa 1ye klas Fwaye Dakey
 • Batistè oswa paspò
 • Yon kopi dokiman adoptif plasman swen
 • Yon kopi lisans lan aktyèl founisè swen adoptif ki soti nan DCF.
Plasman swen deyò lakay yo Gwoup Kay
 • La dokiman tribinal ki te siyen pa jij la ak / oswa DCF dokiman plasman
 • Administratè a oswa direktè dwe ranpli aplikasyon an pou elèv la epi soumèt dokiman ki nesesè yo.

 

Aplike Koulye a

Share this