Kouman Bousdetid ki baze sou revni Kredi Taks Florid Travay?

Nou akòde plis pase more than 991,000 bousdetid pou fanmi ki gen ti-revni jwenn yon lekòl pou  jadendanfan rive nan 12yèm ane.  Eske pitit ou kapab jwenn opsyon sa?

Aplike Koulye a

Nan Lane 2001, Konsèy Lejislatif Florid a te kreye pwogram Kredi Taks Florid (FTC: Florida Tax Credit) pou asire fanmi ki pa gen gwo mwayen yo, jwenn plis opsyon nan edikasyon. Bousdetid yo baze sou bezwen finansye, pa ki jan byen pitit ou ap fè nan lekòl la. Fanmi yo ka chwazi ant de asistans finansye. Yon nan bous yo ki pou ede yo kouvri  ekolaj ak frè lekòl prive, oswa yon bous ki ede nan depans transpò pou ale nan yon lekòl piblik nan yon lòt konte.

Tou de bousdetid, yon pou lekòl prive ak yon pou bous transpò gen menm pwosesis aplikasyon ak kalifikasyon

Yo akòde bous yo sou yon baz premye vini, premye sèvi e yo ka transfere yo nan yon lòt lekòl patnè Step Up pandan ane lekòl la, si li nesesè.

Aplike Koulye a

Share this